ประโยชน์จากการเรียนยิมนาสติก...??

      ไม่เพียงแต่ความสนุกและร่างกายแข็งแรงที่เด็กๆจะได้รับจากการเล่นยิมนาสติกเท่านั้น 
ยิมนาสติกยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กๆได้อีกด้วย

: เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวให้ดียิ่งขึ้น
: ก่อให้เกิดไหวพริบ และปฏิภาณที่ดี
: สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก
: เสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็กๆ
: มีรูปร่างสมส่วนสวยงาย เพราะมีการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนอย่างสมดุล
: เสริมสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม
: มีสมาธิ 
: รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา

เด็กๆที่ได้รับการฝึกยิมนาสติก...?
    จะมีความฉลาดทางสติปัญญา(IQ) ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) และการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทั้งยังเป็นพื้นฐานที่ดีของการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆ
กรุณากรอกข้อความ...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 122,410